Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

De abonnementen en betaal service Mempay van Mempay B.V. handelt onder de naam Mempay (hierna Mempay).

Op deze website, is het navolgende Privacy Statement van toepassing. De bescherming van privacy is belangrijk bij het verwerken van persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze website of door onze dienstverlening af te nemen, worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. Daarnaast houden wij ook rekening met buitenlandse wetgeving op het gebied van dataprotectie. Door het bezoeken van onze website of het afnemen van onze diensten gaat u akkoord met onze privacy beleid, die u hieronder vindt. Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen.

Mempay en alle aan haar gelieerde vennootschappen, achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website van het grootste belang. Mempay conformeert zich dan ook nadrukkelijk aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Mempay draagt eindverantwoordelijkheid voor gegevensverwerking.

Mempay heeft alle gegevensverwerkingen van haar werkmaatschappijen gemeld bij  het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. Bij bezoek aan deze internetsite kan Mempay persoonsgegevens van jou verzamelen. Dit gebeurt in directe zin, bijvoorbeeld op het moment dat je wordt gevraagd om gegevens te verstrekken of in indirecte zin. Mempay waarborgt en respecteert nadrukkelijk uw privacy en zal jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze internetsite, onder andere voor wat betreft het gebruik van cookies en hoe je in een voorkomend geval jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

Mempay verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot consumenten, online retailers en bezoekers van deze internetsite in verband met het beoordelen, identificeren en accepteren van (potentile) consumenten met betrekking tot het toelaten en uitvoeren van abonnementen/ betaaldienst-verlening voor een betrokkene en het afwikkelen van het bijbehorende betalingsverkeer.

Mempay maakt daarbij gebruik van professionele marktpartijen die Mempay faciliteren bij onder meer het uitvoeren van creditscoring ten einde inzicht te verwerven in de betaalwaardigheid van de consument die van Mempay gebruik maakt en voor het doelmatig inrichten van Mempays riskmanagement. Deze professionele marktpartijen kennen een zelfstandige verplichting op het gebied van gegevensbescherming en worden door Mempay verplicht om te voldoen aan regelgeving op het gebied van dataprotectie. Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan Mempay. Mempay verstrekt desgevraagd ook het informatienummer van deze professionele marktpartijen ten einde jou in staat te stellen hierover informatie in te winnen. Verder worden gegevens verzameld voor het verrichten van statistische analyses en het mogelijk uitvoeren van marketing- en relatiemanagementactiviteiten om een relatie tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.

Mempay neemt in sommige situaties betaalrisicos over van zijn opdrachtgevers en creert daarnaast optimale bestedingsruimte voor de consumenten van zijn opdrachtgevers. Ten einde dit mogelijk te maken wordt er tussen de opdrachtgevers en Mempay betaaldata uitgewisseld. In de gevallen waarbij Mempay geen betaalrisico overeenmt, voert Mempay alleen het abonnementenbeer en / of betalingsbeheer voor zijn opdrachtgevers uit. Ook voor deze situaties er tussen de opdrachtgevers en Mempay betaaldata uitgewisseld. Dit gebeurt zodanig dat de informatie volledig beschermd is en waar relevant geanonimiseerd. Alle opdrachtgevers van Mempay dienen daarom ook te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens en worden door Mempay verplicht te voldoen aan alle geldende regels op het gebied van data protectie. Ook dient de integriteit van informatie te worden gegarandeerd. Aan opdrachtgevers wordt daarnaast ook informatie terug geleverd zoals informatie inzake positief betaalgedrag van hun consument ten einde de betreffende opdrachtgever in staat te stellen deze consument zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle opdrachtgevers die hun consumenten de gelegenheid bieden betalingen te verrichten via Mempay, hebben een zelfstandige verplichting op het gebied van gegevens verwerken en worden door Mempay verplicht te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, integriteit van informatie en dataprotectie in de meest ruime zin des woords.

Tot slot wordt informatie verzameld en verwerkt voor het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen Mempay, haar opdrachtgevers of gebruikers, haar business partners en medewerkers. Op de wijze waarop Mempay persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze internetsite en aan de andere kant is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Voor zover Mempay ook in het buitenland haar dienst verricht respecteert zij ook de regelgeving aldaar op het gebied van dataprotectie.

 

Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd

Mempay verwerkt persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van een aanvraag om gebruik te maken van de abonnementen/ betaalservice Mempay, (ii) uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers, (iii) relatiebeheer en (iv) analyses voor opdrachtgevers, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkelingen het bepalen van de (algemene) strategie. Mempay gebruikt persoonsgegevens derhalve nadrukkelijk niet voor bijvoorbeeld commercile adressenhandel aan derden.

Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Mempay, haar groeps-vennootschappen, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Mempay groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen, die alle gegevens-controles verrichten voor Mempay

Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van voorafgaande selectie te informeren over aanbiedingen en/of andere producten of diensten van Mempay en/of groeps-vennootschappen en samenwerkende partners. Informatie kun je ook per e-mail of SMS ontvangen indien en voor zover je hiervoor toestemming hebt gegeven. Indien je daarentegen geen commercile informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kun je dit eveneens aan Mempay kenbaar maken. Jouw persoonsgegevens worden dan geblokkeerd.Door de algemene voorwaarden van Mempay te aanvaarden stem je tevens in met de mogelijkheid dat Mempay jouw persoonsgegevens te (laten) gebruiken voor gegevenscontrole voor gebruik van de abonnementen, betaaldiensten (waaronder achteraf betaaldienstverlening) van Mempay.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Mempay zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en of vastleggen zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of jouw gezondheid.

 

Cookies

Het is Mempay toegestaan om informatie over het gebruik van deze internetsite te verzamelen en te analyseren. Om onze dienstverlening en website te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren, worden via onze website zogenaamde cookies op jouw computer geplaatst. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan een website naar jouw computer wordt gestuurd. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van jouw browser in- en uitschakelen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite overigens sneller en makkelijker, zo kunnen we er bijvoorbeeld met behulp van cookies voor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal de gegevens niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De volgende cookies worden door Mempay in verband hiermee geplaatst:

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via deze internetsite door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

 

Wijzigingen

Mempay behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient dan ook aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte kunt zijn.

 

Uitoefening van jouw rechten; contact met Mempay; Vragen?

De Wet bescherming persoonsgegevens verleent je een aantal rechten. Zo mag je ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Voor het verstrekken van inzage in jouw gegevens vragen wij u conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp een vergoeding van 4,50 per bericht. Indien een bericht uit meer dan 100 paginas bestaat of uit moeilijk toegankelijke gegevensverwerking, dan brengen wij je een bedrag van 22,50 in rekening conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Meer informatie over dit besluit kun je vinden op de website van het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl. Daarnaast kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, of als je vragen hebt over ons privacy statement of enige andere vraag over hoe wij u gegevens verwerken, dan kun je contact met ons op nemen via het contactformulier onder contact. Ook kun je ons voor vragen, klachten of reacties bellen.